Dwie drogi

Dobra Nowina to zaproszenie pozwalające wejść człowiekowi do Królestwa Bożego i spędzić wieczność pod doskonałym panowaniem Wszechmogącego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Jak tam się dostać? Gdzie jest prawda? Komu wierzyć? Jeżeli nurtują Cię te pytanie to spróbuj poświęcić chwilę czasu na lekturę poniższego tekstu. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do znalezienia tych odpowiedzi.

Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” Ewangelia Mateusza 7.13-14

 

Jezus w całym swoim nauczaniu stawia człowieka przed radykalnym wyborem. Wyborem który skutkuje na wieczność. W powyższych słowach Chrystusa nie ma miejsca na trzecią drogę którą jedni nazywają czyśćcem, inni „jakoś to będzie”. Mówienie, że wszystkie drogi prowadzą do Boga nie pokrywa się z nauką Chrystusa. Jak widzimy również bycie w większości nie jest gwarantem posiadania prawdy, a wręcz przeciwnie powinno nas skłaniać do zastanowienia ...

Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Ewangelia Jana 14.6

 

Tak więc jedynie Chrystus jest właściwą drogą do zbawienia dla zgubionego człowieka. Aby dostać się na tą „wąską drogę” nie trzeba opłacić ustalonej kwoty pieniężnej, nie trzeba wystawać w kolejce ani posiadać znajomości. Są jednak pewne warunki, które trzeba spełnić aby w pokoju oczekiwać spełnienia Bożej obietnicy będąc wyzwolonym od lęku przed śmiercią. Chcemy Cię zapoznać z kilkoma z nich które zawarte są w Bożym Słowie, zachęcając Cię jednocześnie do lektury całości Pisma Świętego zaczynając od Nowego Testamentu.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.  Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.  Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.” Ewangelia Jana 3.3-7

Boże Słowo wyraźnie naucza, że stara, grzeszna natura człowieka nie może odziedziczyć życia wiecznego. Poprzez upadek Adama i Ewy staliśmy się uczestnikami grzechu. Jezus bez ogródek mówi, że człowiek jest zły a jego próby poprawienia swojego wizerunku przed Bogiem poprzez wypełnianie religijnych obrzędów i dobre uczynki to często tylko retusz, przykrywka jego egoizmu i pychy. Człowiek nie może zbawić siebie sam! Dlatego począwszy od Jana Chrzciciela poprzez  Jezusa a skończywszy na apostołach do upadłego człowieka kierowane jest jedno poselstwo :

 

1.Upamiętaj się! ( z greckiego metanoe – zmienić sposób myślenia) „Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze” Dzieje Apostolskie 3.19. Konieczność uznania swojej grzeszności przed świętym Bogiem i odwrócenia się od grzechu to pierwszy warunek przyjęcia Bożego rozwiązania i wkroczenia na wąską drogę:

 

2. Uwierz!  „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Efez. 2.8-9

Osobista wiara w Boże przebaczenie okazane człowiekowi poprzez doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty to kolejny krok do Królestwa Bożego. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”– uczy nas Boże Słowo. Jezus aby wypełnić Bożą sprawiedliwość wziął na siebie karę za nasze grzechy. Jako Ten w którym winy nie znaleziono” mógł stać się Barankiem Bożym który gładzi grzechy świata”. On jest oczekiwanym Mesjaszem który wyzwala człowieka z niewoli grzechu („z ziemi egipskiej”) i wprowadza go do Królestwa Bożego. Jezus nie tylko przebacza grzechy ale też daje zwycięstwo nad grzechem: Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem (Prawem Mojżeszowym), lecz pod łaską.” Dlatego:

 

3. Daj się ochrzcić a otrzymasz dar Ducha Świętego – „Kto uwierzy i ochrzci się zbawiony będzie.” Świadomy chrzest (z greckiego baptizo zanurzenie) to m.in. pogrzebanie przeszłości i starej natury. „Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili”

Zacznij żyć zgodnie z nauką Ewangelii poprzez moc Ducha Świętego, którego Bóg chce dać każdemu kto jest gotowy kroczyć tą „wąską drogą”.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z całym Pismem Św. Wierzymy, że studiowanie Ewangelii szczerym, szukającym sercem prowadzi do poznania prawdy i drogi zbawienia danej nam w Jezusie Chrystusie.

Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.” Ewangelia Jana 5.39-40

 

Pamiętaj drogi czytelniku, że przyjęcie wąskiej drogi to wybór między ludzkimi tradycjami a Bożą nauką, wybór między poszukiwaniem doczesnych przyjemności a skupieniem się na zmierzaniu do wiecznej Ojczyzny. Dla tej nadziei wielu było gotowych płacić najwyższą cenę:

Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.” 1 list do Koryntian 2.9

 

Jeżeli ta lektura wzbudzi w Tobie żywą wiarę, zachęci do czytania Pisma Świętego, zrodzi nowe pytania i nakłoni do dalszych poszukiwań to zapraszamy do kontaktu z nami:

kliknij tu: Kontakt

Nie uważamy się za ludzi posiadających monopol na prawdę. Nie przypisujemy mocy zbawczej przynależności do naszej Wspólnoty, lecz z pokorą chcemy wskazywać na Jezusa Chrystusa „sprawcę i dokończyciela wiary” który wróci na ziemię aby objąć panowanie a Jego Królestwu nie będzie końca.

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.” Ewangelia Mateusza 7.7-8